Merhaba Misafir

Üniversite öğrencilerinin uzaktan çevrimiçi yabancı dil öğrenmeye yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

PDF

Günümüzde çoğu üniversitede lisans ve lisansüstü dersler, eğitimde kalite ve çeşitliliği artırma, üniversiteler arası etkileşimi daha verimli hâle getirme, daha fazla öğrenciye ulaşma ve ekonomik maliyetleri azaltma gibi çeşitli nedenlerle çevrimiçi verilmektedir. Bu bağlamda Fırat Üniversitesi, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde bazı dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmekte olan üniversitelerden biridir. Lisans ve ön-lisans bölümlerinde okutulmakta olan zorunlu yabancı dil İngilizce dersleri de 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler arasındadır. Ancak yabancı dil derslerinin, dil yeterliliği için gerekli beceri ve bilgilerin karmaşık yapısı dolayısıyla, uzaktan öğretim yoluyla öğrenilmesi en zor derslerden olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan nicel desenli bu betimsel çalışmada, Fırat Üniversitesi Spor Fakültesi öğrencilerinin Uzaktan Öğretim İngilizce I dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Spor fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan ve İngilizce dersini alan 476 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen Çevrimiçi Yabancı Dil Öğrenmeyi Değerlendirme Ölçeği kullanılarak araştırma verileri toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, frekans, t-Testi ve Anova gibi istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun uzaktan çevrimiçi ortamda yabancı dil öğrenme konusunda kararsıza yakın olumsuz görüş belirttikleri, öğrencilerin görüşleri arasında cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farkların olduğu anlaşılmıştır. Çalışma sonuçları ilgili alan yazın eşliğinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Yıl : 2020
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-8451
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2459-1912
  • Sayfa Aralığı : 483-504
  • IO Kayıt No : 119715
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi