Merhaba Misafir

Toplu taşımada kadın: Toplu taşımada cinsel mağduriyet yaşayan ve yaşamayan kadınların psikolojik belirtilerinin karşılaştırılması

PDF

Toplu taşımada cinsel mağduriyet, günümüzde çözümü için girişimlerde bulunulan önemli bir toplumsal sorundur. Bu araştırma, toplu taşımada cinsel mağduriyet yaşamış olmanın psikolojik belirtiler üzerine etkisinin olup olmadığını incelemek ve bu konu hakkında perspektif oluştura-bilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi 220 kadın katılımcıdan (110= toplu taşımada cinsel mağduriyet yaşamış, 110= toplu taşımada cinsel mağduriyet yaşamamış) oluş-maktadır. Çalışmada Kısa Semptom Envanteri (KSE), Olayların Etkisi Ölçeği (IES-R), Durumluk Kaygı Envanteri, Suç Mağduriyeti Korkusu Ölçeği, Genel Öz Yeterlik Ölçeği ve Rosenberg Ben-lik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri, çok yönlü varyans analizi (MANOVA), tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve betimsel istatistiklerle analiz edilmiştir. Sonuçlar, toplu taşı-mada cinsel mağduriyet yaşayan bireylerin cinsel mağduriyet yaşamayanlara kıyasla genel psiko-lojik belirti düzeylerinin, travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin, suç mağduriyeti korkusu-nun ve durumluk kaygı düzeylerinin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu; benlik saygısı dü-zeylerinin ise anlamlı derecede daha düşük olduğunu göstermektedir. Ancak gruplar arası öz yeterlik düzeylerinde farklılık olmadığı görülmüştür. Araştırmanın güçlü yönleri, sınırlılıkları ve katkıları ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Klinik Psikoloji Dergisi