Merhaba Misafir

Akıllı Telefon Aşerme Ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği: Penn Alkol Aşerme Ölçeğinin Türk kültürüne Akıllı Telefon Aşerme Ölçeği olarak değiştirilmesi ve uyarlaması

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı Akıllı Telefon Aşerme Ölçeğinin (ATAÖ) geçerlilik ve güvenirliğini incele-mektir. Bu genel amaç doğrultusunda Penn Alkol Aşerme Ölçeği (PAAÖ) Türk kültürüne ATAÖ olarak değiştirilmiş ve uyarlanmıştır. PAAÖ maddeleri kullanılarak ATAÖ geliştirilmiştir. Yöntem: Bu araştırma beş farklı örneklemden 429 üniversite öğrencisi (256 kadın ve 173 erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak ATAÖ, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF), Kısa Öz-Kontrol Ölçeği (KÖKÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. ATAÖ’nün yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve ölçüt geçerliliği ile incelenmiştir. ATAÖ’nün güvenilirliği Cronbach α iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı, test-tekrar test yöntemi ve düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları ile incelenmiştir. Bulgular: AFA sonucunda ATAÖ’nün tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu yapı toplam varyansın %53.48’ini açıklamaktadır. Tek faktörlü yapı DFA ile test edilmiştir. DFA sonucunda tek faktörlü ATAÖ yapısının iki farklı örneklemde doğrulandığı görülmüştür [(χ2=5.14, sd=5, χ2/sd=0.399, RMSEA=0.016, GFI=0.98, AGFI=0.94, CFI=0.99, IFI=0.99 ve TLI (NNFI)=0.99 ve χ2=14.21, sd=5, χ2/sd=2.843, RMSEA=0.123, GFI=0.96, AGFI=0.88, CFI=0.95, IFI=0.95 ve TLI (NNFI)=0.90). ATAÖ’nün ölçüt geçerliliği akıllı telefon bağımlılığı, öz-disiplin, dürtüsellik, günlük akıllı telefon kullanım süresi, akıllı telefon kullanım geçmişi ve gün içinde akıllı telefonu kontrol etme sıklığı ile değerlendirilmiştir. Ölçüt geçerliliği analizlerinde ATAÖ’nün bu yapılarla beklenen yönde korelasyona sahip olduğu görülmüştür. Son olarak ATAÖ’nün güvenilirlik analizleri ölçeğin güvenilir olduğunu göstermiştir (test-tekrar test güvenilirlik katsayısı= 0.79 ve Cronbach α iç tutarlılık güvenilirlik katsayıları=0.77, 0.78 ve 0.77). Sonuç: ATAÖ’nün geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin analizler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ATAÖ’nün akıllı telefon aşermeyi ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2019; 20(Ek sayı.1):5-14)

Yayınlandığı Kaynak : Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.5455/apd.13549
  • Cilt : 20
  • ISSN : 1302-6631
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 5-14
  • IO Kayıt No : 97389
  • Yayıncı : ESFORM Ofset Ltd.