Merhaba Misafir

Eğitimde teknoloji kullanımı hizmetiçi eğitimine katılan öğretmenlerin TPAB özgüvenlerinin incelenmesi

PDF

Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu hizmet-içi eğitimine katılan ortaöğretim öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerini belirlemek ve hizmetiçi eğitim hakkında öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak amacıyla tasarlanan çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 yıllarında Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kursu hizmet-içi eğitimine katılan ve Mersin ili Toroslar ilçesinde görev yapan tüm ortaöğretim öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formuyla toplanmıştır. Nicel veriler betimsel istatistikler ve ortalamalar arası fark testleriyle; nitel veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları; öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerinin yüksek olduğunu ve öğretmenlerin özgüven düzeylerinin cinsiyet, kıdem, teknolojiye erişim durumu ve yeni teknolojilere ilgi değişkenlerine göre farklılaştığını göstermektedir. Ayrıca Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kursu hizmet-içi eğitiminin öğretmenlerin mesleki gelişimine, kişisel gelişimine, teknoloji kullanımına ilişkin olumlu duyuşsal özelliklerine katkı getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulara dayanarak öğretmen yetiştiren kurumların öğretmen adaylarına teknolojik pedagojik alan bilgisi kazandırma açısından gerekli yaşantıları sağladığı düşünülebilir. Ayrıca hizmet sürecinde olan öğretmenlere sağlanan hizmet-içi eğitimlerin hedeflerine ulaştığı söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 371-412
  • IO Kayıt No : 82265
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi