Merhaba Misafir

Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı

PDF

Bu araştırmanın temel amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında eğitim gören 37 erkek, 77 kız toplam 114 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Tutgun-Ünal ve Deniz (2015) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği” kullanılarak yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Sayısal değişkenlerin normallik dağılımlarına bakmak için Shapirowilk testi uygulanmış ve normal dağılım elde edilmiştir. Veri setinde parametrik testler kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin çözümlenmesinde de frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler ayrıca grup ortalamalarının farklılıkları için bağımsız örneklem t testi ve One-way ANOVA testinden ve gruplar arası farklılıklara Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırmada cinsiyet, yaş ve eğitim durumu internet kullanım sıklıkları, sosyal medya bağımlılığında oldukça belirleyici rol oynamaktadır. Araştırmaya katılanlar en fazla cep telefonu ile sosyal medyaya giriş yapmaktadır. İnterneti bilgi amaçlı kullanmaktadırlar. Katılımcıların % 36’sı günde 3-5 saat arasında % 36’sı ise günde 5 saat ve üzerinde internet kullanmaktadır. Cinsiyete göre erkeklerin kızlardan daha bağımlı oldukları, kontrollü davranamadıkları ve kendileriyle çatışma halinde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim düzeyine paralel olarak bağımlılık düzeyi de artmaktadır. Günlük 5 saat üstü internet kullananların benlik çatışması yaşadıkları asosyal eğilimli oldukları tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 417-434
  • IO Kayıt No : 80526
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi