Merhaba Misafir

Birey-örgüt uyumunun iş tatmini üzerine etkisi: Sağlık kurumlarında bir araştırma

PDF

Bu çalışmanın amacı, örgütlerin amaçlarına ulaşmalarında pek çok önemli çıktının öncülü olarak görülen birey-örgüt uyumunun iş tatmini alt boyutlarından içsel iş tatmini ve dışsal iş tatminini nasıl etkilediğini tespit etmektir. Bu kapsamda Kayseri’de faaliyet göstermekte olan özel sağlık kurumlarında istihdam edilmiş olan 280 mavi yakalı çalışandan veri elde edilmiştir. Yapılan çeşitli analizler sonucunda; birey-örgüt uyumunun içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, korelasyon analizi sonucunda içsel iş tatmini ve birey-örgüt uyumu arasında R=0,407 ve dışsal iş tatmini ile birey-örgüt uyumu arasında R=0,593 düzeyinde pozitif ilişkiler tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 307-328
  • IO Kayıt No : 80516
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi