Merhaba Misafir

Kadınların kariyer engelleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiler: Kıırgızistan’daki hizmet sektörü üzerine bir araştırma

PDF

Bu çalışmada hizmet sektöründe çalışan kadınların iş yaşamında çeşitli kariyer engelleri ile karşılaşıp karşılaşmadıklarının ve kariyer engellerinin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerindeki etkilerininin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde faaliyette bulunan eğitim, sağlık, bankacılık ve otelcilik hizmet sektöründe istihdam edilen kadın çalışanlardan anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Dört sektörden toplam 280 kadın çalışan araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan hipotezleri test edebilmek için Kariyer Engelleri Ölçeği ile Örgütsel Bağlılık Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla faktör, güvenilirlik, bağımsız örneklemler için t-testi (independent samples t-test), tek yönlü varyans analizi (one way anova), korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 139-166
  • IO Kayıt No : 80487
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi