Merhaba Misafir

Sağlık sektöründe mobbing

PDF

Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, sağlık personellerinin psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalma düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin saptanmasıdır. Araştırmada, sağlık personellerinin mobbinge maruz kalma durumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma Konya ilinde bir kamu hastanesinde çalışan 150 sağlık personeline uygulanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi ve nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze görüşme tekniği ile desteklenmiş anket modelinden yararlanılmıştır. Kullanılan anketin Cronbach Alpha değeri 0,929 olarak hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının eğitim durumu ile mobbing ortalaması arasında yapılan Anova testi sonucuna lise eğitimi alan sağlık çalışanları lisans eğitimi alan sağlık çalışanlarına göre daha çok mobbinge uğramaktadır. Sağlık çalışanlarının en çok karşılaştığı mobbing davranışları “Sözlerin sürekli kesilmesi’’ (%44,7) ve “İşinin sürekli eleştirilmesi’’ (%41,3), en çok karşılaşılan mobbing etkileri ise; “Yaşadıkları karşısında kendini suçlama’’(%40) ve “Ani öfke patlaması’’(%38) olarak belirlenmiştir. Tartışma ve Sonuç: Araştırmanın sonuçları doğrultusunda çalışanların işyerlerinde karşı karşıya kaldıkları mobbing davranışları bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını negatif yönde etkilemekte ve örgüt verimliliği, etkinliğini azaltmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 4
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2148-3175
  • Sayfa Aralığı : 36-46
  • IO Kayıt No : 79550
  • Yayıncı : Abdülkadir Işık