Merhaba Misafir

Okul öncesi öğretmen adaylarının anne babalarının kendilerine göstermiş oldukları tutumları ile gelecekte çocuklarına yönelik göstermek istedikleri tutumlar

PDF

Anne baba tutumları ve anne-baba-çocuk arasındaki etkileşim çocuğun davranışlarını biçimlendirmekte ve gelecekteki davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Anne-babadan sonra çocuğun davranışları üzerinde etkili olan diğer önemli etken ise çocukların yaşamlarının ilk yıllarında karşılaştıkları okul öncesi öğretmenleridir. Yani, anne-babaların ve okul öncesi öğretmenlerinin gösterdikleri farklı tutumlar, çocukların nasıl bir birey olarak yetişeceği üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Araştırmanın amacı da Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının anne-babalarının tutumları ile öğretmen adaylarının gelecekte göstermek istedikleri tutumların incelenmesidir. Böylece geleceğin öğretmeni olan öğretmen adaylarının sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde nasıl tutum sergileyecekleri de belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi anne-baba tutumlarına yönelik bilgilendirmeye katılmış ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören ve 154 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma kapsamına alınan öğretmen adaylarının 9’u erkek, 145’i kadındır. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına, anne-babalarının çocukluklarında onlara uyguladıkları anne-baba tutumlarını ve kendilerinin gelecekte göstermek istedikleri anne-baba tutumlarını belirlemek amacıyla açık uçlu sorudan oluşan görüş formu uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada elde edilen veriler sayısallaştırılarak yüzde ve frekans olarak ifade edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda öğretmen adayları anne baba tutumlarını demokratik, tutarsız, otoriter, aşırı koruyucu, mükemmeliyetçi, hoşgörülü ve güven verici, demokratik-aşırı koruyucu, demokratik-otoriter, baskıcı- otoriter ve kararsız, demokratik- koruyucu-otoriter, otoriter- aşırı koruyucu, demokratik- mükemmeliyetçi gibi çeşitli başlıklar halinde kategorilendirdikleri görülmüştür. Okul öncesi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adayları anne-baba olduklarında göstermek istedikleri tutumları ise, demokratik, demokratik- hoşgörülü, demokratik- koruyucu, güven verici- demokratik, hoşgörülü- güven verici, demokratik- koruyucu ve demokratik- otoriter olarak belirtmişlerdir.

Yayınlandığı Kaynak : Academy Journal of Educational Sciences (ACJES)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.31805/acjes.427277
  • Cilt : 2
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2602-3342
  • Sayfa Aralığı : 66-81
  • IO Kayıt No : 75825
  • Yayıncı : Abdullah Kaldırım