Merhaba Misafir

Mevâkı‘u’n-Nücûm’un tevfik bahsi üzerine Abdullah Salahi Uşşaki’nin yaptığı nazmen tercüme ve haşiyesi

PDF

İbnü’l-Arabî’nin erken dönem telifleri arasında bulunan Mevâkı‘u’n-nücûm isimli eseri, tasavvuf meselelerine farklı bir üslup kazandıran bir muhtevaya ve dile sahip olması dolayısıyla geniş kültür havzaları içerisinde kendisine muhatap bulmuş bir metindir. Eserin muhtelif yazmaları ona karşı bir farkındalığın oluştuğunu ve bunun ilgilileri tarafından mesailerine konu edildiğini gösterir niteliktedir. Bir eserin izleğinde bıraktığı işaretler, onun belirli mahfillerde ve bazı kültürel ortamlarda bıraktığı izlerin takibini yapmayı mümkün kılmakta ve eserin tarihsel süreçteki bağlamına dair bir önanlamayı ortaya çıkarmaktadır.1 Hususiyetle Osmanlı tasavvuf hayatından geriye kalan yazmalardan bahsedilirse bu durumun genele nispetle dar fakat hacim ve konu çeşitliliği itibariyle bir o kadar geniş bir kesiti sunduğu söylenebilir. Nitekim Mevâkı‘ odaklı yapılan basit taramalarda, eserin çok sayıda hem Arapça istinsâhlarına hem de Osmanlıca’ya yapılan tercümelerine rastlanılmaktadır.2 Bu yönüyle Mevakı‘, İbnü’l-Arabî çalışmalarında tarihî sürekliliği gösteren eserlerden birisidir. Eser üzerindeki bu ilginin bir tezâhürü olarak bu risâlenin eserin bir başlığıyla ilgili muhtevayı döneminin dili ve telif tarzı içerisinde sunuşu dikkate değerdir. Ayrıca bu risâlenin müellifi olan Abdullah Salâhî Efendi hakkında yapılan akademik çalışmalar, onun Mevâkı‘a Arapça olarak yazdığı hacimli şerhinden bahsetmiş fakat dönemin Türkçesi ile yazılan bu risâleye atıf yapmamışlardır.3 Bu açıdan risâlenin neşre hazırlanması dolayısıyla tasavvuf literatürüne mütevazı bir katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araş‏tırma Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 17
  • ISSN : 1302-3543
  • Sayı : 38
  • Sayfa Aralığı : 115-126
  • IO Kayıt No : 64039
  • Yayıncı : İstanbul Tasavvuf Araş‏tırmaları‎ Merkezi (İSTAM)