Merhaba Misafir

Bir aşk üçgeni: Safiye Erol’un Kadıköyü’nün romanı’nda aşk, ıstırap ve modernleşme

PDF

Bu makale, edebiyat eleĢtirmenlerinin çoğu tarafından unutulmuĢ Safiye Erol‟un erken dönem çalıĢması olan Kadıköyü’nün Romanı‟ndaki aĢk ve ıstırap kavramları arasındaki iliĢkiden hareketle modern ve geleneksel olan arasındaki gerilimi tartıĢmaktadır. AĢk‟ı Hristiyanlık, tasavvuf ve modernleĢme arasındaki kesiĢme noktasına yerleĢtirerek, aĢk kavramının erken Cumhuriyet döneminde ikircikli bir kavram olduğunu ve bu kavramın geçmiĢe, geleneklere ve modern olana karĢı kafa karıĢıklığı içeren bir duruĢ sergilediğini iddia eder. Safiye Erol‟un roman içerisinde çok sayıda aĢk hikâyesini iĢleyiĢ biçiminin, aĢk ile ıstırap kavramlarının önceki Osmanlı Müslüman kültüründen kalan tasavvufi miras ile olan iliĢkisi üzerine bir çeĢitlilik ve zenginlik sunduğu savunulmaktadır. Özellikle, romanda aĢk‟ın patolojik bir hâl olarak nitelendirilmesi ile aĢk‟ın akıldıĢı ve transandantal tarafının, modern dünya içerisinde kabul edilemez olarak kategorize edilmesinin, modernitenin yaratmıĢ olduğu gerilime iĢaret etmek için kullanıldığına değinilmiĢtir.

Yayınlandığı Kaynak : Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1308-8203
  • Sayı : 15
  • Sayfa Aralığı : 100-119
  • IO Kayıt No : 48403
  • Yayıncı : Türk Edebiyatı Vakfı