Merhaba Misafir

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine, Bilime, Fen Bilimleri Öğretmenine Ve Bilim İnsanına Yönelik Metaforik Algıları

PDF

Günümüz toplumunda bireylerin, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve en doğru bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi analiz edebilen, bilim ve teknolojideki yeni gelişmeleri takip ederek teknolojiyi günlük yaşamında kullanabilen bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir. Bireylerin bu özellikleri kazanmaları için eğitim programlarında; öğrencilerin bilimsel düşünme yetilerinin gelişmesine fırsat tanıyan ve fen okuryazarı olmalarını sağlamaya yönelik, düzenlemeler yapılmaktadır. Fen bilimleri eğitiminin amaçları incelendiğinde, yapılan bilimsel çalışmalara ve bilime yönelik olumsuz düşüncelerin yok edilmesine, bilimin gelişen, değişen ve kendini yenileyen yapısı hakkında bireylerde olumlu tutum geliştirmeye önem verildiği görülmektedir. Bilim ve bilime katkı sağlayan her durum için olumlu duygular geliştirilmeye çalışılmalıdır. Bu bağlamda ortaokulda eğitim gören öğrencilerin bilim insanına yönelik tutumlarının ve imajlarının aldıkları eğitim süresince değişiminin ve durumunun belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Orta Okul düzeyinde öğrenim gören 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine, Bilime, Fen Bilimleri Öğretmenine ve Bilim İnsanına yönelik zihinsel imgelerini metaforlar aracılığı ile ortaya çıkartmaktır. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden yararlanılarak olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma, İzmir ilinden tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen okulların, 5.,6.,7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 127 kız ve 118 erkek toplam 245 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmaya katılan 245 öğrenciden elde edilen bulgular sonucunda 29 öğrencinin verileri çıkarılmıştır. Geriye kalan 216 ortaokul öğrencisi fen bilimleri dersi hakkında 72 adet, fen bilimleri öğretmeni hakkında 82 adet, bilim hakkında 88 adet ve bilim insanı hakkında 88 adet anlamlı ve birbirlerinden farklı metafor üretmişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda her 4 kavrama yönelik her 3 öğrenci farklı metaforlar oluşturmuştur. Bu durum ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin hayal gücü ve benzetme yeteneklerinin güçlü olduğunu göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.7822/omuefd.35.1.2
  • Cilt : 35
  • ISSN : 1300-302X
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 45629
  • Yayıncı : 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi