Merhaba Misafir

Besiûs El-Melik Ve Sakālibe’nin Hıristiyan Olması (Basileus Symeon Ve Tuna Bulgaryası’nın Hıristiyanlaşması)

PDF

İbn Rüste’nin el-A‘lâku’n-nefîse adlı eseri, Ortaçağların en önemli esirlerinden Harûn b. Yahyâ’nın Askalan’da esir edilmesiyle başlayan ve Roma’da nihayetlenen seyahatini de içermektedir. Fakat Harûn b. Yahyâ’nın seyahati münasebetiyle kendisinden aktarılan haberlerin çoğunlukla zaman ve mekân unsurlarından yoksun olması, araştırmacıların bu çok değerli seyahatnameden tam manasıyla istifade edebilmelerini de engellemiştir. Zaman ve mekân unsurlarından yoksun böyle bir haberde Harûn b. Yahyâ, Thessaloniki’den sonra karşılaştığı Sakālibe’nin Besiûs el-Melik ( ) diye tanımladığı bir hükümdar döneminde Hıristiyan olduklarını ifade eder. Harûn b. Yahyâ’nın hem Besiûs el-Melik hem de Sakālibe demekle tam olarak kimleri kastettiğinin çok belirgin olmaması da 19. yüzyılın sonlarından itibaren sürmekte olan ilmî münakaşalara sebep olmuştur. Araştırmacılar şimdiye değin Besiûs el-Melik için Tuna Bulgar Hanı Bogoris/Boris ve Bizans İmparatoru I. Basileios isimleri üzerinde durmuş olmalarına rağmen aslında Besiûs el-Melik, 913 yılında ‘basileus’ unvanını alarak kullanmaya başlayan Tuna Bulgar Çarı Symeon idi. Besiûs el-Melik yani Tuna Bulgar Çarı Symeon döneminde Hıristiyan olan Sakālibe’yle kastedilen de sanılanın aksine sadece Slavlar değil Tuna Bulgar Hanlığı’nın tüm tebaasıydı. Söz konusu Hıristiyanlaşmaysa resmen yeni bir dinin kabulünden ziyade Symeon’un ülkesini yoğun bir biçimde Hıristiyanlaştırma çabalarına ve bundan netice almış olmasına üstükapalı bir göndermeydi.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 0255-0644
  • Sayı : 224
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 43388
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı