Merhaba Misafir

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgilerine İlişkin Özgüven Algıları

PDF

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik içerik bilgilerine yönelik öz-güvenlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir.Araştırmanın örneklemi Türkiye eğitim fakültelerindeki 329 öğretim elemanı olarak ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, Graham,Burgoyne, Cantrell, Smith, St. Clair ve Harris (2009) tarafından geliştirilen, Timurve Taşar (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Güven Ölçeği (TPABÖGÖ)” kullanılarak çevrimiçi ve basılı yolla toplanmıştır.TPABÖGÖ (TPİB özgüven ölçeği)’nün alt boyutlarından elde edilen puanların cinsiyete ve eğitim durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ilişkisiz örneklemeler için t-testi; bölüm ve hizmet yılı düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre eğitim fakültesi öğretim elemanlarının TPİB özgüvenlerine ilişkin algılarında bölüm ve hizmet yıllarına göre anlamlı farklılık çıkmışken,cinsiyet ve eğitim durumlarına göre ise anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : HAYEF: Journal of Education
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 12
  • ISSN : 1304-8139
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 27911
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları