Merhaba Misafir

Akıllı Tahtayla İşlenen Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğrencilerin Başarısına Ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi

PDF

Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinde akıllı tahta kullanımıyla işlenen fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmada yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı İstanbul iline bağlı iki ilköğretim okulundan seçilen toplam 48 beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak fen ve teknoloji dersi “kuvvet ve hareket” konusuna göre hazırlanmış bilgi testi, fen ve teknoloji dersi tutum ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan veri toplama araçlarından kuvvet ve hareket konusuna göre hazırlanmış bilgi testi araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve Kuder Richardson-20- güvenirlik kat sayısı .776 bulunmuştur. Balım, Sucuoğlu ve Aydın (2009) tarafından geliştirilmiş fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinin cronbach alpha güvenirlik kat sayısı ise bu çalışmada .734 bulunmuştur. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmış ve istatistik tekniklerden de Mann Whitney U ve Wilcoxon sıralı test kullanılmıştır. Araştırma sonucunda akıllı tahtanın kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre başarı ve tutum puanlarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada bu sonuca dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 182
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 10935
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği